1. ഇടുവേർ

  1. നാ.
  2. ഇടിയൻ
 2. ഇടിവേർ, ഇടുവേർ

  1. നാ.
  2. അണ്ടിമുളയ്ക്കുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വേര്
 3. ഇടവേറ്

  1. നാ.
  2. ഇട, ഒഴിവ്, അകൽച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക