1. ഇട്ടം

  1. നാ.
  2. സസ്നേഹം, താത്പര്യം
 2. ഈട്ടം

  1. നാ.
  2. കൂട്ടം, കൂട്ടിവച്ചിട്ടുള്ളത്, സംഭരണം
  3. കൂടുതലാകൽ, ആധിക്യം, വർധന
  4. ഈട്, കനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക