1. ഇട്ടപ്പുറം

    1. നാ.
    2. മുറ്റത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഉയർന്നപറമ്പ്
    3. വളപ്പ്, പറമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക