1. ഇട്ടിയ

    1. നാ.
    2. ഇഷ്ടിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക