1. ഇട്ടു

    1. -
    2. "ഇടുക" എന്നതിൻറെ ഭൂതരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക