1. ഇട്ടുപടിപ്പാട്ടം

    1. നാ.
    2. ഒരു പഴയ ഭൂവുടമ സമ്പ്രദായം, തിരുവിതാംകൂറിൻറെ ചിലഭാഗങ്ങളിൽ നിലവിലിരുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക