1. ഇട്ടേണി

    1. നാ.
    2. ഏണി, കോവേണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക