1. ഇട്ടോടി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പന്തുകളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക