1. ഇട്ടൽ

  1. നാ.
  2. ഇട്ടപ്പുറം, മൺകുന്ന്
  3. പൂഴിക്കുന്ന
 2. ഈട്ടൽ

  1. നാ.
  2. സംഭരിക്കൽ, സമ്പാദിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക