1. ഇട്ള്

  1. നാ.
  2. ഇടവഴി
  3. മുളങ്കൂട
 2. ഇട്ലി, ഇട്ളി

  1. നാ.
  2. ഇടവഴി
  3. ഇഡ്ഢലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക