1. ഇടർച്ച

    1. നാ.
    2. ഉപദ്രവം, ശല്യം
    3. പതറൽ, പരിഭ്രമം
    4. തെറ്റ്, സ്ഖലിതം
    5. വഴക്ക്, കലഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക