1. ഇഡസ്പതി

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    3. ബൃഹസ്പതി
    4. പുഷാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക