1. ഇണക്കം

  1. നാ.
  2. അനുസരണം
  3. ഇഷ്ടം, ഒരുമിപ്പ്, സ്നേഹം ൻ പിണക്കം
  4. ചേർച്ച, പൊരുത്തം, സാദൃശ്യം, ഭംഗി
  5. മെരുക്കം, ഉദാ: ഇണക്കമുള്ള പശു
  6. സമ്മതം, അനുമതി
 2. ഈണം, ഈണക്കം

  1. നാ.
  2. ക്രമം, മുറ
  3. (സംഗീതത്തിലെന്നപോലെ) ഓരോ അക്ഷരത്തിൻറെയും ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള കാലമാനത്തിൻറെ വർധന, രാഗത്തോടുകൂടിയുള്ള ആലാപനം, രാഗം, മട്ട്, രീതി, ഇമ്പമുള്ള ശബ്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക