1. ഇണക്കുത്ത്

    1. നാ.
    2. സ്വജനമാത്സര്യം, തൊഴുത്തിൽക്കുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക