1. ഇണങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. സ്നേഹമാകുക
    3. പഴകുക, മെരുകുക
    4. ചേരുക, യോജിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക