1. ഇണയാളി

    1. നാ.
    2. കൂട്ടുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക