1. ഇണ്ടന്തിരി, ഇണ്ടന്തരി

    1. നാ.
    2. നിലവിളി
    3. അമളി
    4. ഇരച്ചിൽ, അലർച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക