1. ഇണ്ഡിരിക, ഇണ്ഡരി, ഇമ്ഡലി, ഇണ്വേരിക

    1. നാ.
    2. ഒരു പലഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക