1. ഇതവിയ

    1. വി.
    2. ചേർച്ചയുള്ള
    3. ഹിതമായ, യോജിപ്പുള്ള, പ്രിയമുള്ള, സുഖകരമായ. ഭംഗിയുള്ള, നല്ല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക