1. ഇതി

  1. അവ്യ.
  2. എന്ന്, ഇപ്രകാരം, ഇങ്ങനെ. (വാക്യാവസാനസൂചകമായും പ്രയോഗം)
 2. ഇത്തി1

  1. നാ.
  2. ആലിൻറെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷം
 3. ഇത്തി2

  1. നാ.
  2. പൂച്ച
 4. ഈതി

  1. നാ.
  2. രാജ്യത്തിനുവരുന്ന ദുരിതം, നാശം. (അതിവൃഷ്ടി, അനാവൃഷ്ടി, ശലഭം എലി കിളി എന്നിവയുടെ ബാധ, വിദേശാക്രമണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആറു വിപത്തുകൾ)
  3. പകർച്ചവ്യാധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക