1. ഇതികഥാ

    1. നാ.
    2. കഴമ്പില്ലാത്ത വാക്ക്, നിരർഥകമായ പറച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക