1. ഇതേ1

  1. വി.
  2. ഇതുതന്നെയായ. ഉദാ: ഇതേകാര്യം
  1. അവ്യ.
  2. ഇത്രമാത്രമേ. ഉദാ: ഇതേ പറയുകയുള്ളോ
 2. ഇതേ2

  1. വ്യാ.
  2. ഇതാ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക