1. ഇതോ

    1. വ്യാ.
    2. ഇതാ, ഉദാ: ഇതോ, നോക്കിയേ
    3. (ചോദ്യവാചകം) ഇതുതന്നെയോ? ഉദാ: ഇതോ നിൻറെ വിദ്യ
    4. വികല്പപ്രയോഗത്തിൽ, ഉദാ: അതോ ഇതോ?

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക