1. ഇത്തന

  1. അവ്യ.
  2. ഇത്ര
 2. ഇത്തിന, ഇത്തിനി

  1. അവ്യ.
  2. ഇത്തിരി, കുറച്ച്, അല്പം
  3. "ഇത്ര"

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക