1. ഇത്തറ

  1. അവ്യ.
  2. ഇത്ര
 2. ഈഥർ, ഈതർ

  1. നാ.
  2. ഒരു വാതകം, ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ വായു മണ്ഡലത്തിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വിദ്യുത്കാന്തതരംഗങ്ങൾക്കു മാധ്യമം
  3. നിറമില്ലാത്ത ഒരു ദ്രാവകം, ഈഥർ ദ്രാവകമാക്കിയത്
 3. ഈതർ

  1. -
  2. ഈഥർ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക