1. ഇത്തറ്റം

    1. അവ്യ.
    2. ഇവിടംവരെ (വ്യവഹാരഭാഷ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക