1. ഇത്തവ്വ്

  1. നാ.
  2. ഈ അവസരം. സാധാരണ "ഇത്തവ്വിൽ" എന്ന് അവ്യയമായി പ്രറ്റോഗം
 2. ഇതവ്

  1. നാ.
  2. ഇഷ്ടം, പ്രീതി
 3. ഈത്തുവാ, ഈത്താ

  1. നാ.
  2. വായിൽനിന്നൊഴുകുന്ന ഉമിനീർ, ചാളുവ, ലാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക