1. ഇത്തി(ൾ)ക്കണ്ണി

    1. നാ.
    2. ഇത്തിൾ
    3. അന്യനെആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക