1. ഇത്രടം

    1. അവ്യ.
    2. ഇത്രടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക