1. ഇതൾ

  1. നാ.
  2. പൂവിൻറെ ദളം
 2. ഈത്തൾ, ഇതുകൾ, ഈത്തുങ്ങൾ, ഇവറ്റകൾ, ഇവത്തുങ്ങൾ (അനാദരസൂചകം)

  1. നാ. ബ.വ.
  2. ഇവർ, ഈ ആളുകൾ
 3. ഇച്ചുളി, ഇത്തുളി

  1. നാ.
  2. ഇത്തിൾ, കക്കാ
  3. തുരുമ്പ്
  4. ചൊറി
  5. മീൻചെതുമ്പൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക