1. ഇത:പരം

    1. അവ്യ.
    2. ഇതിനുമേൽ, ഇതിനുശേഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക