1. ഇദംപ്രഥമ

    1. വി.
    2. ഇത് ഒന്നാമതായുള്ള, ഒന്നാമത്തെ, ആദ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക