1. ഇധ്മജിഹ്വൻ

    1. നാ.
    2. അഗ്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക