1. ഇധ്മസംവ്രശ്ചനം, -പ്രവശ്ചനം, -വ്രശ്ചനം

    1. നാ.
    2. വിറക് വെട്ടാനുള്ളത്, ചെറിയ മഴു, കോടാലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക