1. ഇനം1

  1. നാ.
  2. ജാതി, വർഗം, തരം, വക
  3. കൂട്ടം, സമൂഹം, ഉദാ: വണ്ടിനം, കുയിലിനം
 2. ഇനം2

  1. നാ.
  2. അത്തം നക്ഷത്രം
 3. ഇനാം

  1. നാ.
  2. ദാനം, സമ്മാനം
 4. ഈനം

  1. നാ.
  2. പെൺമൃഗത്തിൻറെ യോനി
 5. ഈണം, ഈണക്കം

  1. നാ.
  2. ക്രമം, മുറ
  3. (സംഗീതത്തിലെന്നപോലെ) ഓരോ അക്ഷരത്തിൻറെയും ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള കാലമാനത്തിൻറെ വർധന, രാഗത്തോടുകൂടിയുള്ള ആലാപനം, രാഗം, മട്ട്, രീതി, ഇമ്പമുള്ള ശബ്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക