1. ഇനജ

  1. നാ.
  2. യമുന
  3. തപതി
 2. ഈഞ്ഞ

  1. നാ.
  2. ഈഞ്ച, ഇഞ്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക