1. ഇനാമൽ

    1. നാ.
    2. ലോഹപ്പൂച്ച്
    3. പല്ലിൻറെ മിനുസമുള്ള ആവരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക