1. ഇനായത്തുനാമാ

    1. നാ.
    2. ദാനപത്രം, ഇനാം പ്രമാണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക