1. ഇനിപ്പം

    1. നാ.
    2. ഭംഗി
    3. ഇമ്പം, മാധുര്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക