1. ഇനിമ, ഇനുമ

    1. നാ.
    2. ഇനിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക