1. ഇനിവം

    1. നാ.
    2. ഇനിപ്പ്, സ്നേഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക