1. ഇനി1

  1. അവ്യ.
  2. ഇപ്പോൾ
  3. ഇതിനുശേഷം, ഇന്നത്തേതിൽപ്പിന്നെ, മേലിൽ, മേലാൽ, അടുത്തതായി
  4. വീണ്ടും, ഒരിക്കൽക്കൂടി
 2. ഇനി2

  1. നാ.
  2. ഉള്ളത്, ഉദാ: വടക്കിനി = വടക്കുള്ളത്, വടക്കെഭാഗം; തെക്കിനി = തെക്കുള്ളത്, തെക്കുഭാഗത്തുള്ള മുറി
 3. ഇനി3

  1. -
  2. "ഇനിക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക