1. ഇനുമ

  1. നാ.
  2. ഭംഗി
  3. സാമർഥ്യം. (അർത്ഥവികാസത്താൽ)
 2. ഇനിമ, ഇനുമ

  1. നാ.
  2. ഇനിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക