1. ഇന്ത

  1. വി.
  2. (നിർദേശകം) ഈ. ഉദാ: അന്തഹതയ്ക്കിന്തപ്പട്ട്
 2. ഇനിത്, ഇനുത്

  1. നാ.
  2. മധുരമായത്, സന്തോഷകരമായത്
 3. ഈന്ത്

  1. നാ.
  2. പനയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷം, കളങ്ങ്
 4. ഈന്ത

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം കണ, ഈത്തക്കണ
  3. ഈന്തിൽ, സല്ലകി
  4. ഒരിനം മത്സ്യം
 5. ഇന്തു

  1. നാ.
  2. ഹിന്തു
 6. ഇന്ദു

  1. നാ.
  2. ചന്ദ്രൻ
  3. കർപ്പൂരം
  4. മകയിരം നക്ഷത്രം
  5. ഒരു വാസ്തുദേവത
  6. ഒന്ന് എന്ന അക്കം
 7. ഇനുത്

  1. നാ.
  2. ഇനിത്
  3. മധുരമായത്
  4. സുഖം
 8. ഇന്തി

  1. നാ.
  2. പൂച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക