1. ഇന്തുപ്പ്

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ഉപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക