1. ഇന്ദളം

    1. നാ.
    2. ഒരു രാഗം, കൂത്തിലും കൂടിയാട്ടത്തിലും കഥകളിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക