1. ഇന്ദുകാന്തം

    1. നാ.
    2. ചന്ദ്രകാന്തക്കല്ല്
    3. ഔഷധങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരുതരം നെയ്യ്
    4. ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീകോവിലിൻറെ മുൻപിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം മണ്ഡപങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക