1. ഇന്ദുചൂർണം

    1. നാ.
    2. കർപ്പൂരപ്പൊടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക