1. ഇന്ദുഭ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം ആമ്പൽ
    3. ആമ്പൽപ്പൊയ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക