1. ഇന്ദുഭം

    1. നാ.
    2. മകയിരം നക്ഷത്രം
    3. കർക്കടകരാശി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക